disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door AAdditum met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. AAdditum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door AAdditum worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel AAdditum uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan AAdditum niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van AAdditum